Публикации

асансьорите

Изискванията към проектирането и изработването на асансьорите

Съществени изискванията към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства. Изисквания за безопасна им експлоатация и технически надзор

Автор: Иво Дилов,

                                                                                                            юридически консултант

Настоящата статия има за цел да представи основни моменти в правната уредба на проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства. Обърнато е специално внимание на изискванията и безопасната им експлоатация в контекста на засиления обществен интерес по темата. Наред с това се представят и основните нормативни изисквания, свързани с поддържането, преустройването и ремонтирането  на асансьорите  и осъществяването на технически надзор.

Асансьорът е устройство, което обслужва определени нива на сгради и съоръжения чрез превозващо устройство, движещо се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл, по-голям от 15 градуса, спрямо хоризонталата. Асансьор е също и повдигателно устройство, което се движи по определена траектория, дори когато не се движи по твърди направляващи елементи.

Устройството е предназначено за превоз на хора и товари. Налице са случаи, при които асансьорът е пригоден само за превоз на товари. За да се използва един асансьор само за превоз на товари, е необходимо той да е леснодостъпен за хора и в него или в неговия обсег да  има достъп до апарати за управление.

 1. Съществени изисквания

Съществените изисквания към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства са регламентирани в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (НСИОСАТПУ). Наредбата регламентира още процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на асансьорите и предпазните им устройства със съществените изисквания и  редът за издаване на разрешения на лицата, които извършват оценяване на съответствието.

Според  наредбата „лице, което монтира асансьор“ е всяко физическо или  юридическо лице, което поема отговорност за проектирането, изработването, монтирането и пускането на пазара на асансьори и което нанася маркировка за съответствие и съставя ЕО декларация за съответствие.

„Пускане на пазара на асансьор“ е предоставянето от лицето, което монтира асансьора, за първо ползване от крайния потребител.

Съгласно чл. 5 от НСИОСАТПУ се считат  за съответстващи на изискванията  асансьорите и предпазните устройства, които имат нанесена маркировката за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие, и са придружени с ЕО декларация за съответствие.

Според чл. 38 от НСИОСАТПУ всеки асансьор трябва да се придружава с документация на български език, която да съдържа: 1. инструкция за експлоатация, съдържаща чертежи, схеми и други необходими технически документи за нормалното използване, поддържане, извършване на прегледи и ремонтиране, както и за извършване напериодични проверки и спасителни операции;  2. дневник, в който се отбелязват ремонтите и периодичните проверки.

 1. Задължения на ползвателите на асансьори
 2. Ползвателите на асансьори са длъжни да осигурят тяхната експлоатация в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) и инструкцията за експлоатация на производителя.

2.Ползвателите на асансьори, пуснати на пазара след влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, са длъжни да допускат експлоатацията им само когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за съответствие и маркировка за съответствие.

3.Ползвателите на асансьори са длъжни в 20-дневен срок след издаването на декларацията за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства да ги регистрират пред:

–  регионалния отдел на ГД „ИДТН“, на чиято територия ще се експлоатират – за асансьорите, които подлежат на технически надзор от ДАМТН

–  лицензирано лице – за асансьорите, които подлежат на технически надзор от лицензирани лица по чл. 34 а от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Регистрирането на асансьорите се извършва по писмено заявление на ползвателите им .

 1. За поддържането, преустройването и ремонтирането на асансьорите, ползвателите им са длъжни да сключват писмени договори само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице по ал. 1.

III.  Технически надзор

 1. Органи за технически надзор

Съгласно  чл. 32 от ЗТИП  асансьорът е съоръжение с повишена опасност, което подлежи на технически надзор. Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГДИДТН) и от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това от председателя на ДАМТН, наричани по-нататък органи за технически надзор. Условията и редът за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО са регламентирани в чл. 34а от ЗТИП и с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. В наредбата  са определени и видовете СПО, за които техническия надзор се осъществява от съответните служители на ДАМТН и видовете СПО, за които техническия надзор се осъществява от органите за технически надзор, получили лицензия за това.

 1. Проверки на лицензираните лица от страна на ДАМТН

Инспекторите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ проверяват планирано веднъж в годината лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИПза спазване обхвата на издадената лицензия и условията, при които са я получили, за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му. При проверките по ал.1 служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ имат право във връзка с надзорната им дейност на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на регистрите, досиетата и всички документи, издавани от лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1, както и документите на системата по качеството. Когато при проверките по се установи, че лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал.1  от ЗТИП не спазват обхвата на лицензията или не изпълняват задълженията си по този закон и наредбите по прилагането му или не прилагат системата по качеството, служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ могат да предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок и/или дадат ход на производство по налагане на административно наказание. Когато установените нарушения се извършват системно, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по предложение на главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ може да отнеме лицензията или да ограничи обхвата й с мотивирана писмена заповед.

За асансьорите в жилищните сгради, техн. Надзор се осъществява от  органите за технически надзор, получили лицензия за това, за всички останали – от съответните служители от ГД ИДТН.

 1. Технически прегледи на асансьорите

Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на асансьорите:

 1. първоначални – след регистрирането им;
 2. периодични – веднъж на 36 месеца;
 3. след преустройство;
 4. след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца;
 5. след замяна на повдигателен механизъм, триеща шайба, хидравличен цилиндър, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта или хващачи;
 6. след аварии или злополуки;
 7. внезапни;
 8. по искане на ползвателя на асансьора.

Техническите прегледи на асансьорите по т. 1 – 6 и 8 се извършват по писмено искане на техните ползватели в двуседмичен срок от получаване на искането от органа за технически надзор, пред който асансьорите са регистрирани.

При първоначалния технически преглед органът за технически надзор, който го е извършил, заверява с печат ревизионната книга, записва в нея наименованието на лицето, което ще поддържа асансьора, и я предава за съхраняване на ползвателя на асансьора. При промяна на лицето, което поддържа асансьора, ползвателят е длъжен в 7-дневен срок да представи ревизионната книга на органа за технически надзор за отразяване напромяната. Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на асансьорите при поискване от органите за технически надзор.

Ползвателите на асансьорите са длъжни да уведомят органите за технически надзор за настъпването на събития по ал. 1, т. 3, 4 и 5 в 7-дневен срок от настъпването им.

 1. Спиране експлоатацията на асансьорите

Служителите на ГД „ИДТН“ разпореждат с писмена заповед, с вписване в ревизионната книга или с акта за първоначален технически преглед спиране на експлоатацията на асансьорите, когато:

 1. асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани неизправности;
 2. не е сключен договор за поддържането им с лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лице, което извършва поддържане на асансьори;
 3. не са регистрирани пред органите за технически надзор;
 4. на асансьорите не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1 ЗТИП;
 5. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
 6. асансьорите или предпазните им устройства нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП.

След отстраняване на причините, поради които асансьорът е бил спрян от експлоатация, служителите на ГД „ИДТН“ разрешават експлоатацията му с писмена заповед и/или вписване в ревизионната книга.

Когато асансьорът се бракува, демонтира или се прекрати експлоатацията му, неговият ползвател е длъжен да уведоми за това съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“ в 10-дневен срок.

 1. Аварии и злополуки

За всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на асансьор, неговият ползвател незабавно уведомява съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“, като до пристигането на негови служители взема мерки за оказване помощ на пострадалите и предотвратяване развитието на аварията. Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идването на служителите на ГД „ИДТН“, ако това не създава допълнителна опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки. Служителите на ГД „ИДТН“ обследват причините за възникването на аварията или злополуката. За резултатите от обследването съставят протокол.

 1. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

Дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори като съоръженията с повишена опасност се извършват от лица, които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Условията и реда за това са определени в чл.36 а от ЗТИП и в глава четвърта от Наредбата  за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

 1. Проверки на лицата, получили удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

Според чл. 36а. от ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ проверява планирано веднъж в годината лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1, за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му. Когато при проверките по ал.1 се установи, че лицето, писано в регистъра и получило удостоверение по чл. 36, ал. 1 ЗТИП, не спазва обхвата на издаденото удостоверение или не изпълнява задълженията си по този закон и наредбите по прилагането му, служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ могат да предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок и/или дадат ход на производство по налагане на административно наказание.

Когато установените нарушения на  същия закон се извършват системно или лицето престане да отговаряна някое от изискванията по чл. 36, ал.2 и 3 ЗТИП или по писмено заявление на регистрираното лице, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заличава лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и обезсилва издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед.

 1. Задължения на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни:

 1. да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите;
 2. да извършват функционални проверки за изправността и действието на асансьора и предпазните му устройства съгласно приложението;
 3. да извършват техническо обслужване на асансьорите;
 4. да водят дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки и ремонти и към който да прилагат екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства; асансьорните монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и полагат подпис;
 5. да осигурят 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите – да освобождават пътниците при аварийно спиране на кабината, да оказват помощ при аварии и злополуки и да спират асансьорите при техническите неизправности по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 6, ако са установили или са получили информация за такива неизправности.

Функционалните проверки и техническото обслужване на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 10 дни.

Техническото обслужване, ремонтирането, преустройването, търсенето и отстраняването на неизправности на асансьорите се извършват съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори. При извършване на тези дейности асансьорните монтьори са длъжни да окачват на шахтните врати табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.

Аварийното обслужване на асансьорите се извършва в срок до един час от получаването на сигнал за настъпване на събитие по ал. 1, т. 5.

Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да съхраняват дневника по ал. 1, т. 4 в машинното помещение на асансьора, а ако асансьорът няма машинно помещение – в таблото за управление на асансьора.

Лицата, които поддържат асансьори, задължително спират асансьора до отстраняването на следните неизправности:

 1. движение на кабината при отворена шахтна врата;
 2. движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в нея;
 3. отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;
 4. счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;
 5. повреди на ограждането на кабината или шахтата;
 6. силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;
 7. неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи, ограничителя на скоростта,захващащия механизъм, бутона „стоп“, устройствата за заключване на шахтните врати или на контактите за безопасност;
 8. шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
 9. износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;
 10. счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи;
 11. липса на осветление в кабината или осветеност на пода на кабината;

Лицата, които поддържат асансьори, поставят в кабините на асансьорите, в които пътуват хора, и на етажните площадки на товарните асансьори здраво закрепена табела, която съдържа:

 1. указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
 2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст;
 3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии или за необходимост от освобождаване на пътници.

Заключение

От анализа на нормативната уредбата на асансьорите като съоръжения с повишена опасност и изискванията за тяхната безопасна експлоатация, може да се направи извод, че уредбата е  строго специфична, подробна и комплексна и стриктното и прилагане  има голямо обществено значение. Това обосновава  значимостта на дейността  на ДАМТН, съответно на служителите от главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, които осъществяват и контролират прилагането й.  Не по-малка е отговорността на фирмите, лицензирани за осъществяване на технически надзор на асансьори, както и на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори  относно  съвестното и ефективно изпълнение на задълженията им.

Използвани източници:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите;
 • Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори;
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.
 • Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.