Проекти

I СЕМИНАРИ

1.Видове търговски дружества. Гражданско неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите. Регистрация и прекратяване.

2.Търговски договори. Понятие и видове. Защита при неизпълнение по реда на Гражданско процесуалния кодекс.

3. Трудов договор по кодекса на труда. Понятие, видове.Сключване, действие, прекратяване.

4. Правна защита от контролните органи на държавата издали наказателни постановления, заповеди и предписания. Юридическа защита пред самия контролен орган. Юридическа защита в съда.

5.Съсобственост.Възникване.Видове.Правен режим.Прекратяване

6.Пенсиониране по чл.68 от Кодекса за социално осигуряване. Пенсиониране по чл.69 от Кодекса за социално осигуряване.

II. Инициативи

1.Обмудсмана,гражданите и държавните институции.
2.Съдебните институции и върховенството на закона.
3.Аз не извършвам престъпления и нарушения.
4.Аз не съм роб на държавата.
5.Държавните институции и тяхната отговорност към гражданите.