вещно право

Вещно Право

Вещното право като система от правни норми има за предмет на регулиране волевите обществени отношения, възникващи във връзка с присвояването на предмети. Това най-общо са отношенията на собственост и владение