търговско право

Търговско Право

Търговското право регулира правното положение на субектите на гражданското право с оглед на допълнителни правни признаци, които въвежда, за да каже кое физическо лице има правното качествотърговец, кое юридическо лице има качеството търговец, кои сделки са абсолютни и кои относителни търговски сделки. Нормите на търговското право имат специфичен кръг от адресати, специфично приложно поле и специфичен предмет на правно регулиране.