трудово право

Трудово Право

Трудовото право регулира обществените отношения, свързани с предоставянето на работна сила, правилата и условията, при които се полага труд.