семейно и наследствено право
вещно право

Семейно и Наследствено право

  • Семейното право има за предмет семейните отношения, които според чл. 1 от СК се основават на брак, родство и осиновяване.  По конкретно това са отношенията: 1) между съпруга и съпругата 2) между родители и децата, както и другите роднини по права и съребрена линия 3) между осиновителите и осиновените. СК урежда отношения между лица, които не са свързани в семейни връзки, но живеят заедно.
  • Наследственото право – е част от гражданското право, която регулира имуществените отношения, пораждащи се по повод смъртта на гражданите, във връзка с преминаването на тяхното имущество към лица.