Гражданско право

Гражданско Право

Гражданското право е отрасъл на действащото частно право и неговите норми определят кои са гражданскоправните субекти и регулират обществените отношения между тях. Граждаснскоправни субекти са физически лица, юридически лица и държавата, която може да участва в правоотношенията, без да бъде носител на власт.