Забележка

ЗА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ПОСОЧЕНИ В ЦЕЛИТЕ НА САЙТА ПРАВНИТЕ УСЛУГИ СА БЕЗПЛАТНИ !!!

Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори

Възнаграждения за съвет, справки, изготвяне на книжа и договори

Възнагражденията за съвет, справка, изготвяне на книжа и договори са следните:

 1. За устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 60 лв.;
 2. За писмена консултация – 120 лв.;
 3. за проучване на дело с даване на мнение по него – 60 лв.;
 4. за тъжби до прокуратурата и полицията – 50 лв.;
 5. за нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби – 50 лв.;
 6. за молба за отказ или възстановяване на българскогражданство – 200 лв.;
 7. за съставяне на завещание – 150 лв.;
 8. за съставяне на: писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна,дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване исъставяне на акт по обстоятелствена проверка на база цената на съответния договор или акт:

а)  при интерес до 1000 лв. – 50 лв.

б)  при интерес от 1000 до 10 000 лв. – 150 лв.+ 1 на сто за горницата над 1000 лв.;

в)  при интерес от 10 000 до 50 000 лв. – 250лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.;

г)  при интерес от 50 000 до 100 000 лв. – 500лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.;

д)  при интерес над 100 000 лв. – 700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.;

 1. за учредяване и регистриране на:

а)  едноличен търговец – 150 лв.;

б)  събирателно дружество – 180 лв.;

в)  командитно дружество – 200 лв.;

г)  дружество с ограничена отговорност – 300 лв.;

д) акционерно дружество – 600 лв.;

е)  кооперативно сдружение – 250 лв.;

ж)  жилищностроителна кооперация – 250 лв.;

з)  фондации и сдружения с нестопанска цел – 350 лв.;

 1. за изготвяне на книжа за вписване в търговския регистър на съда на промени в

случаите по т. 9 – 1/2 от посочените в същата възнаграждения;

 1. за текуща правна помощ по договор с юридическо лице

или едноличен търговец- 150 лв. месечно, като за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец  се дължи отделно възнаграждение;

Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

Възнаграждения по граждански и административни дела за една инстанция

За защита по граждански дела възнагражденията са следните:

 1. за трудови дела- 150 лв. По дела за отмяна науволнение и възстановяване на работа възнаграждението е не по-малко от размера на минималната месечна работна заплата за страната към момента на сключване на договора за правна помощ
 1. за прекратяване на брак по исков ред – 500 лв., а за развод по взаимно съгласие- 150 лв., като при уреждане на имуществени отношения за изготвяне на споразумението 200 лв.
 1. за бащинство и оспорване на бащинство – 250 лв.;
 2. за други неоценяеми искове – 150 лв.;
 3. за охранителни производства и производство заобезпечение на доказателства – 200 лв.;
 4. по дело на ответник по дело за издръжка-100 лв.;
 5. в производства по частни жалби- 1/3 от минималния размер за една инстанция според предмета на делото и интереса на страната.

За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 1. при интерес до 1000 лв. – 100 лв.;
 2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 200 лв. + 6 % за горницата над 1000 лв.;
 3. при интерес от 5000 до10 000 лв.- 450 лв.+ 4 % за горницата над 5000 лв.;
 4. при интерес над 10 000 лв. – 650 лв. + 2 % за горницата над 10 000 лв.

За защита по дела за несъстоятелност възнаграждението се изчислява на базата на стойността на предявените вземания , но непо-малко от 400 лв.

За защита по дела за делба възнаграждението се определя съобразно интереса на представляваната страна, но не по-малко от 400лв.

За защита в производства за обезпечаване на бъдещ иск, в производства по издаване на изпълнителен лист по чл. 405, ал.3 и4 ГПК и в производства за издаване на заповед за изпълнение възнаграждението се определя по споразумение.

За защита по административни дела възнаграждението се определя по споразумение на базата на материалния интерес

За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и не на касационна жалба по чл.284, ал.2 ГПК,  но не по-малко от 250 лв.

За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно не по-малко от 250 лв.

За защита по изпълнително дело възнаграждението е:

 1. за образуване на изпълнително дело – 100 лв.;
 2. за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания – по споразумение;
 3. при защита по изпълнителни дела, за въвод във владение недвижим имот – по споразумение, на база стойността на имота;
 4. за извършване на изпълнителни действия извън посочените случаи – 100 лв.

За съдебни поръчки, за изготвяне на частни жалби, за обжалване на действията на съдия-изпълнителя или на нотариуса възнаграждението е 100 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 150 лв.

Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

Възнаграждения по наказателни и административнонаказателни дела за една инстанция

 Възнаграждението за защита в досъдебното производство е 300 лв., а при извършване на процесуални действия в различни дни – по 60 лв. за всеки ден.

За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:

 1. по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 250 лв.;
 1. до 5 години лишаване от свобода – 300 лв.;
 2. до 10 години лишаване от свобода – 500 лв.;
 3. до 15 години лишаване от свобода – 800 лв.;
 4. над 15 години лишаване от свобода – 1200 лв.;
 5. доживотен затвор – 1800 лв.;
 6. при споразумение,  – 300 лв.;
 7. за явяване пред съд по мерки за процесуална принуда, – 200 лв.;
 8. за проучване на дело без участие в наказателното производство – 100 лв.

За защита на гражданския ищец или гражданския ответник – 200 лв.

Когато съдебното заседание по наказателно дело продължи повече от един ден, допълнителното възнаграждение за всеки следващ ден е по 60 лв.

За изготвяне на въззивна или касационна жалба без явяване в съдебно заседание възнаграждението е по споразумение.

За частни жалби по наказателни дела възнаграждението е 100 лв., а когато жалбите се разглеждат в открито заседание – 200 лв.

Недопустимо е договаряне на резултативен хонорар по наказателни дела,включително и за граждански иск, предявен в наказателния процес.

За защита по дела от административнонаказателен характер възнаграждението е 150 лв.

Ако административното наказание е под формата на глоба, имуществена санкция и/или е наложено имуществено обезщетение, възнаграждението се определя  върху стойността на санкцията, съответно обезщетението.

Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция

Възнаграждения за участие в специално уредени със закон производства за една инстанция

За защита в производства по Закона за здравето минималното възнаграждение е 150 лв.

За защита в самостоятелните съдебни процедури по

Закона за закрила на детето минималното възнаграждение е 200 лв.

За защита в производства по чл. 70 и 72 от Семейния кодекс минималното възнаграждение е 200 лв.

За защита в производства по Закона за домашното насилие минималното възнаграждение е 200 лв.

За защита в производства по Закона за екстрадиция и европейска заповед минималното възнаграждение е 250 лв.

За защита в производства по екзекватура минималното възнаграждение е 150 лв.

За защита в производства по делегация минималното възнаграждение е 150 лв.

За правна помощ и защита на свидетел по чл. 122 от Наказателно-процесуалния кодекс, , минималното възнаграждение е 150 лв.

За защита в производство по мярка за неотклонение, минималното възнаграждение е 200 лв.

За защита в производства за комулация минималното възнаграждение е 200 лв.

За подготовка на искането по чл.368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 250 лв.

За защита в производства по възобновяване наказателни дела възнаграждението е не по-малко от минимума за една инстанция.

За защита в производства по въпросите за изпълнение на присъда на чуждестранен съд по чл.457, ал.2 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 1/2 от минимума за една инстанция, съобразен с вида и размера на наказанието