Цели:

Да помогне на ново стартиращ бизнес да регистрира своята първа фирма с 50% намаление.

Да оказва с 30% намаление юридическа помощ на ново стартиращи фирми до третата им годишнина.

Да оказва с 20% намаление юридическа помощ на фирми които имат издадени наказателни постановления от контролните органи на държавата.

Да спомага за ликвидиране на нежелана съсобственост върху недвижими имоти.

Да оказва с 50% намаление правна помощ на служители на МВР, МО и другите специални ведомства.

Да оказва с 30% намаление юридическа помощ на младежи до 24 години и възрастни хора на 60+години.

Да развива, утвърждава и повишава познанията на гражданите за правов ред и правова държава.

Да предприема, подкрепя и развива инициативи за правното образование на гражданите.

Да предприема и развива и други инициативи съдействащи за взаимодействието между гражданското общество и държавните и съдебни институции в Република България.