Правно становище по чл.311 от Назказателния Кодкес

Правно становище

от Иво Дилов-юридически консултант

Досежно представяне на трудови договори от управител на търговско дружество за удостоверяване на обстоятелства пред  орган на държавно управление за получаване на лиценз за извършване определена дейност.

 

1. Управителя на ЕООД е длъжностно лице по смисъла на чл.93 т.1 б“Б“ пр.1 от Наказателния кодекс/НК/

2. Трудовия договор е официален документ по смисъла на чл.93 т.5 от НК.Трудовия договор не е частен документ,тъй като се съставя и подписва от длъжностно лице в кръга на службата му.Частен документ е този,който е съставен от частно лице лично или като представител на друго частно лице или от длъжностно лице извън кръга на службата му.

3. Трудовия договор е официален удостоверителен документ.

4. Трудовия договор в тридневен срок от сключването му следва чрез уведомление да бъде регистриран в териториалната дирекция на НАП от работодателя или упълномощено от него лице/чл.62 ал.3 Кодекса на труда/.За неуведомяване на работодателя се налага имуществена санкция/ чл.414 ал.3 КТ/

5. При представяне на трудов договор с невярно съдържание пред съответните органи на държавно управление се носи наказателна отговорност по чл.311 ал.1 от НК който гласи:

„Длъжностно лице,което в кръга на службата си състави официален документ,в който удостовери неверни обстоятелства или изявления,с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления се наказва с лишаване от свобода до пет години……“

6. Изпълнителното деяние  се състои в съставяне на официален удостоверителен документ в чието съдържание са отразени неверни факти.Неверни са онези факти които не отговарят на действителността.Няма да отговаря на действителността например факта че има сключен трудов договор между работодателя и работника ако работника не работи във фирмата.

7. Престъплението е резултатно.Както при подправката на официален документ така и тук-при лъжливото документиране престъпния резултат се изчерпва с опорочения документ.В случая с официалния документ с невярно съдържание.Възможно  е ,но не е нужно за довършване на престъплението да се стигне и до използване на документа.

8. От субективна страна престъплението е извършено с пряк умисъл и специална цел документа да бъде използван.

ИЗВОД: Ако трудовите договори са с невярно съдържание то управителя  на  търговското дружество следва да носи  наказателна отговорност за лъжливо документиране по чл.311 ал.1 от НК,тъй като в качеството си на длъжностно лице-управител на фирма,в кръга на службата си е съставил трудови договора в които е удостоверил неверни обстоятелства а именно че посочените в трудовите договори лица са негови работници.Документите  са  били съставени с цел да бъдат използвани като доказателство за удостоверените в тях неверни обстоятелства пред  орган на държавно управление оправомощен от закона да издаде лиценз за определена дейност.

договор за поръчка

Какво трябва да знаем за всеки Договор за поръчка

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

Статус на процедурата: актуална

 

Нормативна уредба

Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

Юридическа характеристика

С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му от последния действия.

Предмет на настоящия договор е извършването на правни действия – процесуално представителство, сключване на правна сделка от довереника за сметка на доверителя и т. н. Осъществяването на фактически действия – изработване на вещ, написването на книга и т. н., се възлага с договор за изработка.

Осъществяване на процедурата

Страни по ДОГОВОРА ЗА ПОРЪЧКА, предвид неговия предмет, могат да бъдат само дееспособни лица – физическите лица, навършили пълнолетие и които не са поставени под запрещение, както и юридическите лица. Възложилият правните действия се нарича доверител, а лицето, което извършва действията за сметка на доверителя се означава като довереник. Характерно за този договор е, че се сключва с оглед личните качества на страните. Поради това при смърт или поставяне под запрещение на едната страна или при прекратяване на юридическото лице договорът за поръчка се прекратява. Правоприемниците, респ. законните представители – настойникът, попечителят, ликвидаторът, са длъжни да уведомят незабавно противната страна и да вземат мерки за запазването на интересите й (чл. 291 ЗЗД).

Договорът се сключва с постигането на съгласие между страните, което няма пречка да бъде и в устна форма.

Когато предмет на поръчката е придобиването на вещни права върху недвижим имот, договорът задължително трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариално заверени подписи на страните – чл. 292, ал. 3 ЗЗД.

Писмената форма е препоръчителна с оглед ограничението на чл. 164, ал. 1, т. 3 ГПК договорите на стойност над 5000 лв. да се установяват с писмени доказателства. Това изискване отпада, ако договорът е сключен между съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до IV степен и по сватовство до II степен включително.

Много често договорът за поръчка се съчетава с упълномощаване на довереника и тогава правните действия се извършват за сметка и от името на доверителя. Това означава, че страна по сключения в изпълнение на поръчката договор с трето лице става доверителят и правните последици настъпват директно в неговата правна сфера, т. е. не е необходимо последваща сделка (отчетна сделка) между доверителя и довереника, с която последният да прехвърли резултата от поръчката на доверителя. Ако довереникът действа от свое име, правата и задълженията от сделки с трети лица възникват за него. Но тези права, в отношенията между довереника и доверителя, както и по отношение на трети недобросъвестни лица, се смятат за права на доверителя. Тия права се смятат за права на доверителя и по отношение на добросъвестните кредитори на довереника, ако договорът за поръчка има достоверна дата, която предхожда налагането на запора. По отношение на недобросъвестните кредитори на довереника това правило се прилага и без договорът да има достоверна дата (чл. 292, ал. 2 ЗЗД).

По правило договорът за поръчка е безвъзмезден договор. На практика обаче страните уговарят възнаграждение, което доверителят заплаща след извършване на възложените действия. Във всички случаи за доверителя съществува задължението да възстанови на довереника направените разноски заедно с лихвите и вредите, които е претърпял във връзка с изпълнението на поръчката (чл. 285 ЗЗД).

Резултат от процедурата

Със сключването на договора за поръчка за довереника възниква задължението да изпълни възложеното му правно действие. Той е длъжен да изпълни поръчката като добър стопанин и да се грижи за полученото във връзка с нея имущество (чл. 281 ЗЗД). Довереникът не може да се отклонява от възложеното, освен ако това е станало необходимо с оглед интересите на доверителя и е било невъзможно да се вземе неговото съгласие (чл. 282 ЗЗД).

Интересът на доверителя е критерият и при допускането на изключение от правилото поръчката да бъде извършена лично от довереника. Последният може да бъде заместен от трето лице само с изричното съгласие на своя доверител или ако това е станало необходимо и от неизвършването на действието доверителят би претърпял вреди (чл. 283, ал. 2 ЗЗД). В случай, че довереникът не е имал право да се замести от друго лице, той отговаря за действията му като за свои. Ако доверителят е дал съгласие и от действията на третото лице са настъпили вреди, довереникът носи отговорност за лошия си избор (чл. 283, ал. 4 ЗЗД).

След изпълнението на поръчката довереникът е длъжен да уведоми доверителя и да му даде сметка, като му прехвърли всичко, което е получил по сключената с третото лице сделка (чл. 284 ЗЗД). Такава отчетна сделка между страните по договора за поръчка не е необходима, ако довереникът е действал с пълномощно от доверителя.

Доверителят може във всеки един момент да оттегли поръчката, но това не го освобождава от задължението да заплати на довереника направените разноски и уговореното възнаграждение (чл. 288, ал. 1 ЗЗД). Когато поръчката е прекратена и довереникът не е знаел и не е могъл да узнае за нейното прекратяване, неговите действия задължават доверителя – чл. 290 ЗЗД.

Довереникът може да се откаже от поръчката само ако има основателна причина за това и съобщи своевременно на доверителя. В противен случай той дължи обезщетение на своя доверител за причинените от отказа вреди – чл. 289 ЗЗД.

асансьорите

Изискванията към проектирането и изработването на асансьорите

Съществени изискванията към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства. Изисквания за безопасна им експлоатация и технически надзор

Автор: Иво Дилов,

                                                                                                            юридически консултант

Настоящата статия има за цел да представи основни моменти в правната уредба на проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства. Обърнато е специално внимание на изискванията и безопасната им експлоатация в контекста на засиления обществен интерес по темата. Наред с това се представят и основните нормативни изисквания, свързани с поддържането, преустройването и ремонтирането  на асансьорите  и осъществяването на технически надзор.

Асансьорът е устройство, което обслужва определени нива на сгради и съоръжения чрез превозващо устройство, движещо се по твърди направляващи елементи, наклонени под ъгъл, по-голям от 15 градуса, спрямо хоризонталата. Асансьор е също и повдигателно устройство, което се движи по определена траектория, дори когато не се движи по твърди направляващи елементи.

Устройството е предназначено за превоз на хора и товари. Налице са случаи, при които асансьорът е пригоден само за превоз на товари. За да се използва един асансьор само за превоз на товари, е необходимо той да е леснодостъпен за хора и в него или в неговия обсег да  има достъп до апарати за управление.

 1. Съществени изисквания

Съществените изисквания към проектирането и изработването на асансьорите и техните предпазни устройства са регламентирани в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (НСИОСАТПУ). Наредбата регламентира още процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието на асансьорите и предпазните им устройства със съществените изисквания и  редът за издаване на разрешения на лицата, които извършват оценяване на съответствието.

Според  наредбата „лице, което монтира асансьор“ е всяко физическо или  юридическо лице, което поема отговорност за проектирането, изработването, монтирането и пускането на пазара на асансьори и което нанася маркировка за съответствие и съставя ЕО декларация за съответствие.

„Пускане на пазара на асансьор“ е предоставянето от лицето, което монтира асансьора, за първо ползване от крайния потребител.

Съгласно чл. 5 от НСИОСАТПУ се считат  за съответстващи на изискванията  асансьорите и предпазните устройства, които имат нанесена маркировката за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие, и са придружени с ЕО декларация за съответствие.

Според чл. 38 от НСИОСАТПУ всеки асансьор трябва да се придружава с документация на български език, която да съдържа: 1. инструкция за експлоатация, съдържаща чертежи, схеми и други необходими технически документи за нормалното използване, поддържане, извършване на прегледи и ремонтиране, както и за извършване напериодични проверки и спасителни операции;  2. дневник, в който се отбелязват ремонтите и периодичните проверки.

 1. Задължения на ползвателите на асансьори
 2. Ползвателите на асансьори са длъжни да осигурят тяхната експлоатация в съответствие с изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА) и инструкцията за експлоатация на производителя.

2.Ползвателите на асансьори, пуснати на пазара след влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, са длъжни да допускат експлоатацията им само когато съответствието им със съществените изисквания е удостоверено с декларация за съответствие и маркировка за съответствие.

3.Ползвателите на асансьори са длъжни в 20-дневен срок след издаването на декларацията за съответствие съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства да ги регистрират пред:

–  регионалния отдел на ГД „ИДТН“, на чиято територия ще се експлоатират – за асансьорите, които подлежат на технически надзор от ДАМТН

–  лицензирано лице – за асансьорите, които подлежат на технически надзор от лицензирани лица по чл. 34 а от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Регистрирането на асансьорите се извършва по писмено заявление на ползвателите им .

 1. За поддържането, преустройването и ремонтирането на асансьорите, ползвателите им са длъжни да сключват писмени договори само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице по ал. 1.

III.  Технически надзор

 1. Органи за технически надзор

Съгласно  чл. 32 от ЗТИП  асансьорът е съоръжение с повишена опасност, което подлежи на технически надзор. Техническият надзор на съоръженията с повишена опасност се осъществява от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ (ГДИДТН) и от лица или структурно обособени части на предприятия или организации, получили лицензия за това от председателя на ДАМТН, наричани по-нататък органи за технически надзор. Условията и редът за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО са регламентирани в чл. 34а от ЗТИП и с Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията. В наредбата  са определени и видовете СПО, за които техническия надзор се осъществява от съответните служители на ДАМТН и видовете СПО, за които техническия надзор се осъществява от органите за технически надзор, получили лицензия за това.

 1. Проверки на лицензираните лица от страна на ДАМТН

Инспекторите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ проверяват планирано веднъж в годината лицензираните лица и структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИПза спазване обхвата на издадената лицензия и условията, при които са я получили, за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му. При проверките по ал.1 служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ имат право във връзка с надзорната им дейност на достъп в помещенията и до местата, в които се извършва дейността, да изискват обяснения от персонала и предоставянето на регистрите, досиетата и всички документи, издавани от лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал. 1, както и документите на системата по качеството. Когато при проверките по се установи, че лицензираните лица или структурно обособените части на предприятия или организации по чл. 34а, ал.1  от ЗТИП не спазват обхвата на лицензията или не изпълняват задълженията си по този закон и наредбите по прилагането му или не прилагат системата по качеството, служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ могат да предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок и/или дадат ход на производство по налагане на административно наказание. Когато установените нарушения се извършват системно, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по предложение на главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ може да отнеме лицензията или да ограничи обхвата й с мотивирана писмена заповед.

За асансьорите в жилищните сгради, техн. Надзор се осъществява от  органите за технически надзор, получили лицензия за това, за всички останали – от съответните служители от ГД ИДТН.

 1. Технически прегледи на асансьорите

Органите за технически надзор извършват следните технически прегледи на асансьорите:

 1. първоначални – след регистрирането им;
 2. периодични – веднъж на 36 месеца;
 3. след преустройство;
 4. след спиране експлоатацията на асансьора за повече от 6 месеца;
 5. след замяна на повдигателен механизъм, триеща шайба, хидравличен цилиндър, носещи въжета и приспособленията за тяхното окачване, ограничител на скоростта или хващачи;
 6. след аварии или злополуки;
 7. внезапни;
 8. по искане на ползвателя на асансьора.

Техническите прегледи на асансьорите по т. 1 – 6 и 8 се извършват по писмено искане на техните ползватели в двуседмичен срок от получаване на искането от органа за технически надзор, пред който асансьорите са регистрирани.

При първоначалния технически преглед органът за технически надзор, който го е извършил, заверява с печат ревизионната книга, записва в нея наименованието на лицето, което ще поддържа асансьора, и я предава за съхраняване на ползвателя на асансьора. При промяна на лицето, което поддържа асансьора, ползвателят е длъжен в 7-дневен срок да представи ревизионната книга на органа за технически надзор за отразяване напромяната. Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на асансьорите при поискване от органите за технически надзор.

Ползвателите на асансьорите са длъжни да уведомят органите за технически надзор за настъпването на събития по ал. 1, т. 3, 4 и 5 в 7-дневен срок от настъпването им.

 1. Спиране експлоатацията на асансьорите

Служителите на ГД „ИДТН“ разпореждат с писмена заповед, с вписване в ревизионната книга или с акта за първоначален технически преглед спиране на експлоатацията на асансьорите, когато:

 1. асансьорите престанат да съответстват на нормативните изисквания за устройство или безопасна експлоатация и/или са констатирани неизправности;
 2. не е сключен договор за поддържането им с лице, вписано в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП като лице, което извършва поддържане на асансьори;
 3. не са регистрирани пред органите за технически надзор;
 4. на асансьорите не е извършен технически преглед съгласно чл. 24, ал. 1 ЗТИП;
 5. в акта за първоначален технически преглед или в ревизионен акт е вписано заключение, че съоръжението не е годно за безопасна експлоатация;
 6. асансьорите или предпазните им устройства нямат нанесена маркировка за съответствие със съществените изисквания на приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП.

След отстраняване на причините, поради които асансьорът е бил спрян от експлоатация, служителите на ГД „ИДТН“ разрешават експлоатацията му с писмена заповед и/или вписване в ревизионната книга.

Когато асансьорът се бракува, демонтира или се прекрати експлоатацията му, неговият ползвател е длъжен да уведоми за това съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“ в 10-дневен срок.

 1. Аварии и злополуки

За всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на асансьор, неговият ползвател незабавно уведомява съответния регионален отдел на ГД „ИДТН“, като до пристигането на негови служители взема мерки за оказване помощ на пострадалите и предотвратяване развитието на аварията. Ползвателят е длъжен да запази непроменена обстановката, създадена при аварията или злополуката, до идването на служителите на ГД „ИДТН“, ако това не създава допълнителна опасност за развитие на аварията или за възникване на нови злополуки. Служителите на ГД „ИДТН“ обследват причините за възникването на аварията или злополуката. За резултатите от обследването съставят протокол.

 1. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

Дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори като съоръженията с повишена опасност се извършват от лица, които са вписани в регистъра на лицата, извършващи такава дейност, и са получили удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Условията и реда за това са определени в чл.36 а от ЗТИП и в глава четвърта от Наредбата  за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори.

 1. Проверки на лицата, получили удостоверение за поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

Според чл. 36а. от ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ проверява планирано веднъж в годината лицата, вписани в регистъра и получили удостоверение по чл. 36, ал. 1, за спазване обхвата на издаденото им удостоверение и условията, при които са го получили, и за изпълнение на задълженията им по този закон и наредбите по прилагането му. Когато при проверките по ал.1 се установи, че лицето, писано в регистъра и получило удостоверение по чл. 36, ал. 1 ЗТИП, не спазва обхвата на издаденото удостоверение или не изпълнява задълженията си по този закон и наредбите по прилагането му, служителите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ могат да предпишат мерки за отстраняване на нарушенията в подходящ срок и/или дадат ход на производство по налагане на административно наказание.

Когато установените нарушения на  същия закон се извършват системно или лицето престане да отговаряна някое от изискванията по чл. 36, ал.2 и 3 ЗТИП или по писмено заявление на регистрираното лице, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заличава лицето от регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и обезсилва издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед.

 1. Задължения на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни:

 1. да инструктират срещу подпис ползвателите или техен представител за условията за безопасна експлоатация на асансьорите;
 2. да извършват функционални проверки за изправността и действието на асансьора и предпазните му устройства съгласно приложението;
 3. да извършват техническо обслужване на асансьорите;
 4. да водят дневник, в който да отразяват техническото състояние на асансьора и резултатите от извършените проверки и ремонти и към който да прилагат екземпляр от чертежите, схемите или сертификатите за извършените ремонти и преустройства на асансьора и декларациите за съответствие на заменени предпазни устройства; асансьорните монтьори, които са извършили проверките и/или ремонтите, вписват датата на извършването им и името и фамилията си в дневника и полагат подпис;
 5. да осигурят 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите – да освобождават пътниците при аварийно спиране на кабината, да оказват помощ при аварии и злополуки и да спират асансьорите при техническите неизправности по чл. 10, ал. 1, т. 1 – 6, ако са установили или са получили информация за такива неизправности.

Функционалните проверки и техническото обслужване на асансьорите се извършват в срокове и по ред, определени в инструкциите на производителя. Ако в инструкцията не е определен срок за функционалните проверки, те се извършват най-малко веднъж на 10 дни.

Техническото обслужване, ремонтирането, преустройването, търсенето и отстраняването на неизправности на асансьорите се извършват съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори. При извършване на тези дейности асансьорните монтьори са длъжни да окачват на шахтните врати табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.

Аварийното обслужване на асансьорите се извършва в срок до един час от получаването на сигнал за настъпване на събитие по ал. 1, т. 5.

Лицата, които поддържат асансьори, са длъжни да съхраняват дневника по ал. 1, т. 4 в машинното помещение на асансьора, а ако асансьорът няма машинно помещение – в таблото за управление на асансьора.

Лицата, които поддържат асансьори, задължително спират асансьора до отстраняването на следните неизправности:

 1. движение на кабината при отворена шахтна врата;
 2. движение на кабината при отворена кабинна врата при наличие на пътници или товар в нея;
 3. отворена (незаключена) шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката;
 4. счупено или липсващо стъкло на шахтната врата;
 5. повреди на ограждането на кабината или шахтата;
 6. силен шум, вибрации или неравномерно движение на кабината;
 7. неправилно функциониране или неизправност на крайните прекъсвачи, ограничителя на скоростта,захващащия механизъм, бутона „стоп“, устройствата за заключване на шахтните врати или на контактите за безопасност;
 8. шум в редуктора, сигнализиращ за неизправност на червячната двойка;
 9. износени над допустимата норма въжета или канали на триещата шайба;
 10. счупени плъзгачи или скъсани бандажи на ролкови водачи;
 11. липса на осветление в кабината или осветеност на пода на кабината;

Лицата, които поддържат асансьори, поставят в кабините на асансьорите, в които пътуват хора, и на етажните площадки на товарните асансьори здраво закрепена табела, която съдържа:

 1. указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
 2. забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст;
 3. номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или аварии или за необходимост от освобождаване на пътници.

Заключение

От анализа на нормативната уредбата на асансьорите като съоръжения с повишена опасност и изискванията за тяхната безопасна експлоатация, може да се направи извод, че уредбата е  строго специфична, подробна и комплексна и стриктното и прилагане  има голямо обществено значение. Това обосновава  значимостта на дейността  на ДАМТН, съответно на служителите от главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, които осъществяват и контролират прилагането й.  Не по-малка е отговорността на фирмите, лицензирани за осъществяване на технически надзор на асансьори, както и на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори  относно  съвестното и ефективно изпълнение на задълженията им.

Използвани източници:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите;
 • Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори;
 • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства.
 • Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

Клиент на Българската асоциация за юридическа помощ поведе битка срещу свой контрагент за четири цифрена сума

Клиент на Българската асоциация за юридическа помощ поведе битка срещу свой контрагент за четири цифрена сума.

В момента казуса е още в сферата на преговорите.

Ако сумата не бъде възстановена доброволно, битката ще се пренесе в съдебната зала-очаквайте продължение.

Една заплата на клиента се равняваше на четири цифрена сума. Тези изплатени четири заплати станаха първите заделени пари на клиента за покупка на нов автомобил.

наш клиент принуди некоректния си работодател да изплати забавените му чети ри заплати

След трудово правна консултация в БАЮП наш клиент принуди некоректния си работодател да изплати забавените му чети ри заплати.

Една заплата на клиента се равняваше на четири цифрена  сума. Тези изплатени четири заплати станаха първите заделени пари на клиента за покупка на нов автомобил.

сключи споразумение

Клиентка сключи споразумение с ответната страна

Наша клиентка завела граждански иск за делба на съсобствен имот в Софийски районен съд принуди ответната страна да сключи споразумение със нея, като изплати съответната сума. Това дава възможност на клиентката ни с малко доплащане да закупи друг имот, който да е единствено нейна собственост, избягвайки неудобствата на съсобствеността.

спечели на първа инстанция в Административен съд-София

Високопоставен държавен служител спечели на първа инстанция в Административен съд-София

Високопоставен държавен служител с правната помощ на Българската асоциация за юридическа помощ спечели на първа инстанция в Административен съд – София –град дело срещу своето незаконно уволнение от Държавна агенция.

Държавната агенция обжалва решението на Административен съд София-град пред Върховния административен съд

Българската асоциация за юридическа помощ ще окаже силна правна подкрепа на своя клиент и пред ВАС-очаквайте продължение

Съдът присъди семейното жилище на наш клиент по дело за развод

Съдът присъди семейното жилище на наш клиент по дело за развод.

Уредихме трудовоправни отношения с държавна комисия

С наша помощ клиента уреди своите трудовоправните отношения с държавна комисия съгласно желанията си

Спор между наша клиентка и държавна агенция

Решихме правния спор между наша клиентка и държавна агенция в резултат на което нашата клиентка не беше уволнена от работа.